รับประกันสินค้า

  • กล่อง ECU / ปลั๊กสายไฟ 

  • หัวฉีด Keihin K9

  • หม้อต้ม eVP-500 

  • สวิทช์แก๊ส

  • กรองแก๊ส / Map Sensor

  • OBD-CAN Gateway

  • ซอฟต์แวร์

  • Injector Care น้ำยาล้างหัวฉีด

  • ระบบสายไฟ

การรับประกันสินค้าทุกประเภทไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

• ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
• ไฟไหม้ สารเคมี กระแสไฟฟ้าผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ
• ความเสียหายจากอุบัติเหตุทุกกรณี
• สิ่งแปลกปลอมจากสถานีบริการ LPG
• ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
• การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ชุดอุปกรณ์แก๊ส และ/หรือเครื่องยนต์

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับประกันสินค้า

วิดิโอ สำหรับอู่ติดตั้ง
กรอกข้อมูลอุปกรณ์แก๊ส

คลิกเข้าไปดูวิธีการกรอก อย่างละเอียดได้เลย